ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY
(Từ trình độ Cao đẳng lên Đại học)

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
Thông tin chung
Viết đúng như giấy khai sinh
 
Như hồ sơ đăng ký dự thi
Địa chỉ, nơi chốn Nơi sinh (*)
Hộ khẩu thường trú (*):